flaga i hymn Europy / flago kaj himno de Eŭropo

Eŭropa Kanzonamikaro
Europejski Krąg Miłośników Piosenki

flaga i hymn esperantystów / esperantista flago kaj himno

Indeks tematyczny / Laŭtema indekso:: eo: Esperanta versiocs: Česká verzede: Deutsche Versionen: English versiones: Versión españolafr: Version françaiseit: Versione italianapl: Wersja polska

 

Witamy na stronie startowej
witryny „Eŭropa Kanzonamikaro“

 

Bonvenon sur la startpaĝo de la
retejo „Eŭropa Kanzonamikaro“


      Witryna „Kanzonamikaro“ ma na celu ożywienie kontaktów między miłośnikami piosenki z różnych krajów Europy. Pragniemy zachęcić młodych Europejczyków do słuchania piosenek i gromadzenia płyt, nie tylko w angielskim, ale w różnych językach europejskich. Jeżeli chcemy być prawdziwymi Europejczykami z europejską tożsamością, musimy posiadać przyjaciół we wszystkich regionach Europy  oraz znać i szanować ich narodową kulturę.
 
       Retejo „Kanzonamikaro“ celas plivigligon de kontaktoj inter kanzonamikoj el diversaj eŭropaj landoj.  Ni volas instigi junajn eŭropanojn aŭskulti kanzonojn kaj kolekti sondiskojn ne nur en la angla, sed en diversaj eŭropaj lingvoj. Se ni volas esti veraj eŭropanoj kun eŭropa identeco, ni devas posedi amikojn en ĉiuj regionoj de Eŭropo kaj estimi ilian nacian kulturon.
 
 
    Na naszych stronach znajdziecie Państwo informacje o piosenkarzach, ich płytach (albumach) i piosenkach. Kolekcjonerzy natychmiast spostrzegą, które piosenki ich ulubionego piosenkarza brakują w ich kolekcjach. Może wasz Szkolny Klub Europejski przygotowuje program z okazji Dnia Europy i szuka tekstów i nut zagranicznych piosenek? Chętnie zamieścimy wasze drobne ogłoszenia na naszej internetowej Tablicy Ogłoszeń.
 
      Sur niaj paĝoj vi trovos informojn pri kanzonistoj, iliaj sonalbumoj kaj kanzonoj. Se vi estas kolektanto vi tuj ekscios, kiuj kanzonoj de via ŝategata kanzonisto ankoraŭ mankas en via kolekto. Eble via Lerneja Eŭroklubo preparas programon okaze de eŭropa festo kaj serĉas tekstojn kaj muziknotojn de eksterlandaj kanzonoj? Ni volonte aperigos vian serĉanonceton sur nia Anonctabulo.
 

    Seniorzy znajdą na naszych stronach tytuły piosenek z czasów swej młodości. Nawet jeśli zachowały się czarne płyty, nie ma już tradycyjnych gramofonów. Młodzież niech pomoże swym dziadkom, rodzicom i wujkom w znalezieniu tych piosenek w nowoczesnych środkach masowego przekazu. Taki już jest los ludzkości, że pokolenia przemijają, jednak kultura przez nie stworzona nie ma prawa przeminąć. Aby poznać siebie samego, należy poznać dzieje swych przodków, dowiedzieć się o ich radościach i smutkach. To znajdziemy w pieśniach i piosenkach z odpowiedniego okresu historii.
 
    Plejaĝuloj ekvidos sur niaj paĝoj titolojn de kanzonoj el sia junaĝo. Eĉ se konserviĝis nigraj sondiskoj, ne plu estas disponeblaj gramofonoj. Gejunuloj helpu al siaj avoj, gepatroj kaj onkloj trovi tiujn kanzonojn en modernaj amaskomunikiloj. Estas sorto de l'homaro, ke generacioj trapasas, tamen kulturo de ili kreita ne rajtas trapasi. Por ekkoni sin mem, oni devas ekkoni historion de siaj prauloj, ekscii pri iliaj ĝojoj kaj malĝojoj. Tion vi trovos en kantoj kaj kanzonoj de koncerna historia periodo.

 

      Chcemy zaproponować miłośnikom piosenki język esperanto jako sprawdzony środek wzajemnego komunikowania się oraz prezentowania w Internecie swych osiągnięć i zamierzeń. Tego języka można z powodzeniem uczyć się samemu w domu. Na stronie indeksowej naszej witryny znajduje się obrazek z nauczycielem przy tablicy. Wystarczy kliknąć w niego myszką i natychmiast połączymy się z multimedialnym kursem esperanta z objaśnieniami w języku polskim. Korespondując z zagranicznymi miłośnikami piosenki będziemy doskonalić swą znajomość języka międzynarodowego i poczujemy się prawdziwymi Europejczykami.
 
     Ni volas proponi lingvon esperanto kiel ekzamenitan rimedon de reciproka komunikado kaj interreta prezentado de siaj antingaĵoj kaj planoj. Vi povas aŭtodidakte lerni tiun lingvon hejme. Sur indeksa paĝo de nia retejo vi trovos bildon kun instruisto ĉe la  tabulo. Klaku sur ĝin, kaj vi tuj kontaktiĝos kun multrimeda Esperanto-kurso kun klarigoj en via nacia lingvo. Korespondente kun alilandaj kanzonamikoj ni perfektiĝos en la internacia lingvo, kaj sentos nin veraj eŭropanoj.


 

     Szanowni Czytelnicy, serdecznie zapraszamy do wędrówki po zakamarkach naszej witryny. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Czekamy na Wasze listy z sugestiami czym moglibyśmy jeszcze wzbogacić witrynę „Eŭropa Kanzonamikaro“.
 
      Karaj Kanzonamikoj, ni elkore invitas vin al vagado tra anguletoj de nia retejo. Ni esperas, ke ĉiu trovos tie ion por si. Ni atendas viajn leterojn kun sugestoj per kio ni povus ankoraŭ pliriĉigi la retejon „Eŭropa Kanzonamikaro“.


Edward Wojtakowski
Towarzystwo Genealogiczne „Worsten“

 


Edward Wojtakowski
(Genealogia Societo „Worsten“)


Wszystkie języki oddadzą swe najcenniejsze pierwiastki językowi jedności, który będzie czymś bogatym i przepięknym, jedynie godnym ludzkiej społeczności, albowiem zjednoczy on w sobie geniusz wszystkich narodów.  

Carl Fourier (1772-1837),  filozof francuski    
„Théorie de l'unité universelle“     

 

Ĉiuj lokaj idiomoj alportos siajn plej valorajn elementojn al la lingvo de unueco, kiu estos lingvo riĉa kaj belega, la sola inda de unuigita homaro, ĉar ĝi entenos en si la genion de ĉiuj popoloj.
 

Carl Fourier (1772-1837),  franca filozofo   
„Théorie de l'unité universelle“     


Aktualizacja: październik 2004

 

Kodowanie: Unikodo UTF-8

Aktualigo: oktobro 2004

© Copyright by Worsten 2004